Privacyverklaring

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Het Indigo Paard van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en — met ingang van 25 mei 2018 — de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, een dienst afneemt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Deze privacyverklaring sterkt ertoe u te informeren over deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Het Indigo Paard, gevestigd aan de Gravenkasteel 2C 6028 RL te Gastel is aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
Het Indigo Paard is daarom de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen het toepassingsbereik van deze privacyverklaring vallen.
Het kan zijn dat we een specifieke privacyverklaring hebben voor bepaalde producten en diensten. In dat geval geldt de specifieke privacyverklaring.
Het Indigo Paard stelt als verwerkingsverantwoordelijke de doeleinden en de middelen voor de verwerkingen vast en is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke eisen.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Het Indigo Paard verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden.
Het Indigo Paard verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.
De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Het Indigo Paard;
– om contact met u te kunnen opnemen;
– om u informatie te sturen;
– voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, waaronder, doch niet beperkt tot, arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht; – voor het uitvoeren van de administratie en vervoer.
Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van kandidaten, werknemers, leveranciers, klanten/opdrachtgevers en overige relaties van en betrokkenen bij Het Indigo Paard te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.
Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie of e-mail van Het Indigo Paard kunt u een e-mail onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar: info@hetindigopaard.nl.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de geldende privacywetgeving mag Het Indigo Paard alleen persoonsgegevens verwerken indien de verwerking berust op een wettelijke grondslagen. Het Indigo Paard hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

– in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst; – om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
– in verband met de gerechtvaardigde belangen van Het Indigo Paard waarbij Het Indigo Paard erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is. Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met: o.a. het maken van studies, modellen en statistieken; de uitoefening en de verdediging van de rechten van Het Indigo Paard bijvoorbeeld bij geschillen; het verzorgen en verbeteren van de website, waarbij Het Indigo Paard door het bezoek aan onze website uw (klik-)gedrag kan vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken (profiling).

Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden, zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.
Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.
IJ kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.
Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Beveiliging van persoonsgegevens

Het Indigo Paard heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Het Indigo Paard heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.
Uitwisseling van persoonsgegevens

 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Het Indigo Paard
  Het Indigo Paard kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen binnen Het Indigo Paard.
  Het Indigo Paard ziet erop toe dat binnen haar afdelingen en ondernemingen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.
  Het Indigo Paard kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.
 2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Het Indigo Paard met doel de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich brengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover u hiervoor geen expliciete toestemming heeft verleend of hiervoor geen wettelijke verplichting bestaat, geschiedt deze uitwisseling van gegevens slechts indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Het Indigo Paard of indien Het Indigo Paard bij deze uitwisseling een gerechtvaardigd belang heeft waarbij Het Indigo Paard uw privacybelang altijd laat meewegen. Het Indigo Paard wisselt gegevens uit met de aan Het Indigo Paard gelieerde ondernemingen, te weten
 3. Geen commercieel gebruik
  Het Indigo Paard zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, voor zover in deze privacyverklaring niet anders is bepaald of indien u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Het Indigo Paard kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

Het Indigo Paard bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacy rechten

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.
U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen:

Het Indigo Paard
Gravenkasteel 2C
6028 RL Gastel
Of via e-mail: info@hetindigopaard.nl

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.
U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van ons privacy beleid.

Vragen

Als u nog vragen hebt over ons privacy beleid, neemt u dan contact ons op via info@hetindigopaard.nl

April 2018